Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору - набавке добара - Набавка електричне енергије за јавну расвету, ОП-ЈН бр. 1.10/2019

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку јавне набавке добара - набавка електричне

енергије за јавну расвету, ОП-ЈН бр. 1.10/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: набавка електричне енергије за потребе јавне расвете градске општине Младеновац

           

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија

Уговорена вредност: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 28.540.175,20 динара без ПДВ-а, односно 34.248.210,24 динара са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 28.540.175,20 динара без ПДВ-а, односно 34.248.210,24 динара са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.7.2019. године.

Датум закључења уговора: 25.7.2019. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: ЈП ЕПС Београд

Адреса и место: Балканска бр. 13.

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

 

Период важења уговора: Уговор важи од 1.8.2019. - 30.9.2019. године, или краће до утрошка средстава

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора