Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Обавештење о обустави поступка - Извођење радова на изградњи капеле на гробљу у МЗ Јагњило

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС» 124/12, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 

 OБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

извођења радова на изградњи капеле на гробљу у МЗ Јагњило,

ОП-ЈН бр. 3.3/2019

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Опис предмета набавке: радови на изградњи капеле

Назив и ознака из општег речника набавке: 45211100 - радови на изградњи зграда

 

Процењена вредност јавне набавке: 3.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Број примљених понуда и податке о понуђачима: Једна

 

Разлог за обуставу поступка: За предметну набавку прибављена једна неприхватљива понуда, чиме нису испуњени услови за доделу уговора у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама.

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке ће бити спроведен када се за то стекну законски услови