Aktuelnosti

Održana 70. sednica Veća

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

 

U maloj sali opštine održana je 70. sednica Veća gradske opštine Mladenovac na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda.

1. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC  ZA 2021. GODINU

2. RAZMATRANjE OBAVEŠTENjA GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA BEOGRADA - ODELjENjE U MLADENOVCU, BROJ: R 113/33 OD 12.4.2022. GODINE 

3. PREDLOG REŠENjA O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC U 2022. GODINI

4. PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENE FINANSIJSKIH  PLANOVA  MZ RAJKOVAC I MZ SELO MLADENOVAC ZA 2022. GODINE

5. PREDLOZI REŠENjA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC:

            - OŠ "Bora Lazić" iz Vlaške na ime finansiranja za štampanje školskog časopisa

            - OŠ "Kosta Đukić" iz Mladenovca na ime prevoza učenika na Okružno takmičenje iz istorije i na ime prevoza učenika na Okružno takmičenje iz ruskog jezika

            - OŠ "Bisa Simić" iz Velike Krsne na ime finansiranja za štampanje školskog časopisa

            - Gimnaziji Mladenovac na ime pohađanja učenice Istraživačkoj stanici "Petnica"

6. RAZMATRANjE PREDLOGA ČLANA VEĆA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KORIŠĆENjU MOBILNE STAMBENE JEDINICE, BR. IV-00-96-4-/146/2022 OD 23.3.2022. GODINE

7. PREDLOZI ZAKLjUČAKA O DAVANjU POZITIVNOG MIŠLjENjA NA PREDLOGE  ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICA, I TO :

            - Predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica na području gradske opštine Mladenovac u KO Pružatovac (za 3 ulice)

            - Predlog odluke o utvrđivanju promene naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Pružatovac (za 1 ulicu)

            - Predlog odluke o brisanju naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Pružatovac (za 1 ulicu)

            - Predlozi odluka o utvrđivanju promena naziva ulica na području gradske opštine Mladenovac u KO Mladenovac Varoš (za 4 ulice)                  

            - Predlog odluke o utvrđivanju promene naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Dubona (za 1 ulicu)

            - Predlog odluke brisanju naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Dubona (za 1 ulicu)

            - Predlog odluke o utvrđivanju promene naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Granice (za 1 ulicu)              

            - Predlog odluke o brisanju naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Amerić (za 1 ulicu)                       

            - Predlog odluke o brisanju naziva ulice na području gradske opštine Mladenovac u KO Kovačevac  (za 1 ulicu)                  

8. PREDLOG IZMENE PROJEKTA "JAČANjE KAPACITETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U REŠAVANjU PROBLEMA INTERNO RASELjENIH  I IZBEGLIH LICA"

9. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA SANACIJE ASFALTIRANjEM PUTEVA NA TERITORIJI GRASKE OPŠTINE MLADENOVAC

10. RAZNO