Писарница

Издавање овереног преписа из Aрхиве

Датум: . Објављено у Писарница.

Одељење за општу управу
Писарница

Потребна документација:
- Образац захтева
- Доказ о правном интересу
- Важећа лична исправа
- Доказ о уплати таксе

Место набавке обрасца:
Писарница или преузмите овде PDF

Општинска административна такса
- износ за први полутабак: 690 динара
- за сваки следећи полутабак: 390 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070

Место издавања:
- Писарница у Услужном центру, Краља Петра Првог 173
- Писарница у зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6

Телефони за информације:
- Услужни центар 8241-689
- Зграда Општине 8241-633

Радно време са странкама: 08.00-16.00