logo

Поништај правноснажног решења о експропријацији

Одељење за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми који мора да буде потписан од стране лица које га подноси са свим личним подацима (адреса и контакт телефон), а уколико захтев подноси пуномоћник неопходно је приложити и пуномоћје (оверено уколико пуномоћник није адвокат)
- Примерак Решења чији се поништај тражи
- Копија плана за предметну катастарску парцелу не старија од 6 месеци
- Лист непокретности или Власнички лист у којем је уписана предметна непокретност
- Правни континуитет за предметну непокретност
- Уколико захтев подноси наследник ранијег носиоца одређеног права на непокретности, потребно је да исти достави оставинско решење или изводе из матичних књига умрлих и рођених, како би доказао правно следбеништво и активну легитимацију за вођење поступка
- Доказ о уплати административних такси

Републичка административна такса
износ: 210 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Републичка административна такса
износ: 370 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, спрат или на писарницама у згради Општине Младеновац и Услужном центру

Телефон за информације: 8241-670 и 8241-669

Радно време: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.