logo

Локална самоуправа

upravnazgrada

Градска општина Младеновац је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града Београда.

 

Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у Скупштину Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима Градске општине.

 

Органи Градске општине Младеновац су:
- Скупштина ГО
- Председник ГО
- Веће ГО
- Управа ГО

 

OПШТИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Председник ГО Младеновац:

Владан Глишић

Заменик председника ГО Младеновац0:

Дејан Вићовац

Председник Скупштине ГО Младеновац:

Гордана Димитријевић-Бјеличић

Заменик председника Скупштине ГО Младеновац:

Душан Игњатовић

Секретар Скупштине ГО Младеновац:

Весна Милић Сјеран

Чланови Већа ГО Младеновац:

 

Драган Вукадиновић

Дејан Ивковић

Бојан Станојевић

Сузана Васић

Вељко Лукић

Зоран Јоцић

Богдан Вуксановић

Дејан Степановић

Дарко Ћебић

 

Начелник Управе ГО Младеновац:

Мирјана Симовић, дипл. правник

Заменик начелника Управе ГО Младеновац:

Надлежности и послови Градске општине Младеновац, које проистичу из Статута града Београда и Статута ГО Младеновац су:
- Доноси статут, буџет и завршни рачун буџета Општине;
- Доноси програме и спроводи пројекте развоја Општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима Града;
- Доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
- Оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града, Статутом и актима Општине;
- Даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
- Отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган Општине;
- Доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији Града; врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Општина;
- Одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом Града;
- Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
- Стара се о одржавању комуналног реда у Општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине Града;
- Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
- Стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
- Прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
- Прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
- Подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
- Учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач Општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју Општине; учествује у реализацији система школског спорта у Општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;
- Спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе Општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;
- Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
- Спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
- Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
- Учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу за законом и актима града;
- Управља имовином Општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом;
- Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
- Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
- Образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом града и овим општине;
- Уређује организацију и рад мировних већа;
- Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
- Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
- Може да установи заштитника грађана за Општину;
- Стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
- Прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
- Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
- Извршава прописе и опште акте Града и Општине;
- Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима Града и Статутом Општине.

 

Општина осим ових, врши и следеће послове:
- Обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног линијског превоза путника, и за њихово обављање се могу оснивати јавна предузећа, односно организовати обављање тих делатности у складу са законом и прописом Града;
- Обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју, у складу са законом и актима Града;
- Издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града Београда и Статутом Општине;
- Одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са прописима Града.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.