logo

Oглас - Нови Јавни конкурс за именовање директора ЈП "ДИП Младеновац", Младеновац

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, на основу чл. 29. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 40/10-пречишћен текст и 38/13) и чл. 20. и 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“ („Службени лист града Београда“, број 17/13-пречишћен текст),   о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
О НОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ
„ДИП МЛАДЕНОВАЦ“
на период од четири године


Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, Младеновац, Краља Петра Првог 246.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП „ДИП Младеновац“.
Седиште предузећа је у Младеновцу, Краља Петра Првог 246.
ПИБ 101280181
Матични број 07073828
Претежна шифра делатности је 7490 - Припрема предлога Програма уређивања грађевинског земљишта.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, чији је оснивач Градска општина Младеновац.
Право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), испуњава и следеће посебне услове:

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;
3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
6. да није осуђивно за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
- доказ да има општу здравствену способност;
- доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
- доказ о радном искуству (оверена копија радне књижице и оригинал или оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству или руководећем положају);
-  доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (потврда издата од надлежне Полицијске управе);
- доказ да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа  (потврда издата од Привредног суда);
- уколико је кандидат члан органа политичке странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке (доказ издаје политичка странка) односно, уколико кандидат није члан странке, оверена изјава кандидатас да није члан политичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава са доказима о испуњености услова, адресом пребивалишта и контакт телефоном кандидата, подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа градске општине Младеновац, на адресу Младеновац, Јанка Катића 6, преко писарнице Управе градске општине Младеновац или преко поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 102/13 од 22. новембра 2013. године.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Јелена Мијаиловић, телефон 011/8241-613.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, неће се узимати у разматрање.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници градске општине Младеновац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-9/12/2013, 15. новембра 2013. године

 

Председник                           

Радета Марић, с.р.

За тачност
Секретар
Никола Ђанковић

 

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.