logo

Oбавештење о закљученом уговору - електрична енергија

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), Градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - електричне енергије бр. 3/2014

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, Ул.Јанка Катића бр.6, http://www.mladenovac.gov.rs/

Врста наручиоца:  Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности добара - електричне енергије

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

Уговорена вредност: 232.273,19 динара без обрачунатог ПДВ-а, 278.727,83 са обрачунатим ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: Једна.

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 232.273,19 динара без обрачунатог ПДВ-а, 278.727,83 са обрачунатим ПДВ-ом;
Најнижа понуђена цена: 232.273,19 динара без обрачунатог ПДВ-а, 278.727,83 са обрачунатим ПДВ-ом.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 232.273,19 динара без обрачунатог ПДВ-а, 278.727,83 са обрачунатим ПДВ-ом;
Најнижа понуђена цена: 232.273,19 динара без обрачунатог ПДВ-а, 278.727,83 са обрачунатим ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.02.2014.године

Датум закључења уговора: 03.03.2014.године


Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: "ЕПС Снабдевање" д.o.o.;
Адреса и место: Ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд;
Матични број: 20924195;
ПИБ: 10824195;
Шифра делатности: 3514.

Период важења уговора:
Уговор важи од 01.03.2014.-30.04.2014.године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема основа за измену уговора.

 

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.