logo

Jaвна набавка мале вредности - електрична енергија

Наручилац: Управа градске општине Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр.6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909


На основу члана 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012):

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности


Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавкe мале вредности су добра - електрична енергија.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци добара - електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.


Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавкe мале вредности су добра - електрична енергија.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности  имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012).
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 77. достављањем доказа у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012).
Испуњеност услова члана 75. може да се докаже писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. Изјава мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Техничке карактеристике:

У складу са документом Правила о раду тржишта ("Сл.гласник РС" бр.120/2012).

Врста продаје:

потпуна, стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума "најнижа понуђена цена".

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет станици Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs/

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - електрична енергија », "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 25.07.2014. године  до 10,00 часова на адресу Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку добара - електрична енергија, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. 
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 25.07.2014. године са почетком у 10:15 часова. Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача који поднесу пуномоћје понуђача за присуствовање јавном отварању.
О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Златко Рогић, Мирела Пајић и Маријана Костић
или на факс 011/8230-145.

Комисија:

Златко Рогић
Мирела Пајић
Маријана Костић

03.05.404-13/2014 од 16.07.2014.године

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.