logo

Oглас - издавање у закуп пословног простора

 

На основу решења Привременог органа градске општине Младеновац  бр. I-00-06-1-33/3/2015 од 12.11.2015. године о спровођењу поступка јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу у Космајској улици бр. 3, расписује се

О   Г    Л    А    С

за учешће у  јавном  надметању ради издавања у закуп пословног просторакоје  ће се одржати дана  19.11.2015. године , са почетком у 12,00 часова, у сали Скупштине градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6.

 

1. Предмет јавног надметања је пословни простор у ул. Космајска бр. 3, укупне површине 85,25 м2, а који се састоји од: 4 канцеларије, ходника и предпростора, на коме градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

Пословни простор се издаје у закуп ради обављања  комуналне делатности која је од општег интереса за општину. Пословни простор се даје у виђеном стању, на неодређено време, почев од 1.12.2015.  године.

 Почетна цена закупнине износи 193,22 дин/м2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком од 50,00 динара.

2. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица (предузетници) која благовремено доставе уредну пријаву и која су регистрована за обављање делатности, као и физичка лица која нису регистрована за обављање делатности уз обавезу да се у року од 30 дана од дана одржавања јавног надметања региструју за обављање одговарајуће делатности и отпочну са радом, осим оних правних и физичких лица која по одредбама Одлуке о пословном простору, не могу стећи статус закупца, односно учествовати на јавном надметању.

3. Учесници у поступку јавног надметања су дужни да уз пријаву положе депозит за учешће у лицитацији у висини две минималне закупнине у износу од 32.944,00 динара динара, који се уплаћује на благајни Управе градске општине Младеновац, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, односно на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070, све док траје оглас, а најкасније 1 (један) час пре почетка јавног надметања.

4. Пријава за јавно надметање подноси се Одељењу за имовинско - правне послове и пословни простор Управе градске општине Младеновац, на јединственом обрасцу у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ", најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.

5. Пријава за јавно надметање обавезно садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, уз следеће доказе: решење Агенције за привредне регистре којим је извршен упис привредног друштва, односно радње; ПИБ; матични број; уговор са банком о отварању и вођењу пословног рачуна; лична карта оснивача;

- оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

- доказ о уплати депозита и

- изјаву посносиоца пријаве да прихвата услове из огласа.

6. Физичка лица која нису регистрована за обављање одговарајуће делатности, дужна су да уз пријаву доставе и изјаву којом се обавезују да ће се у року од 30 дана од дана спровођења поступка јавног надметања регистровати за обављање одговарајуће делатности у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавног надметања.

7. Учесник јавног надметања који излицитира највећи понуђени износ, потписује изјаву којом се обавезује, да ће у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања, уплатити на рачун закуподавца, договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и износ у висини две излицитиране месечне закупнине на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања. Ако учесник који понуди највећи износ закупнине исти не уплати у предвиђеном року, односно одустане од понуде, губи право на стицање статуса закупца, као и уплаћени депозит, а поступак јавног надметања се понавља под истим условима у најкраћем року. Учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, извршиће се повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

 8. Благовременом ће се сматрати она пријава која буде достављена сат времена пре одржавања јавног надметања.

9. Сви заинтересовани учесници за јавно надметање, могу разгледати предметни пословни простор који се даје у закуп, и то сваког радног дана у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. Оглас за јавно надметање ће бити објављен истицањем на огласној табли ГО Младеновац, у на сајту ГО Младеновац (средству јавног информисања) и на вратима пословног простора.

Оглас остаје отворен 3 (три) дана од дана објављивања па до 19. новембра године до 11,00 часова.      

За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинско правне послове и пословни простор Управе ГОМ, Николић Драгану  на број телефона: 8241-671

*******

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.