logo

Oбјава измене и допуне конкурсне документације - О.Ш. "Свети Сава"

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, o б ј а в љ у ј е:


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катић а бр. 6, www.mladenovac.rs

2. Предмет набавке: радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу.

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који се спроводи у складу са чл. 131b, 131v и 131g Закона о јавним набавкама.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45400000- завршни грађевински радови 4545400- радови на  реконструкцији.

4. Измене и допуне конкурсне документације: Врши се измена конкурсне документације за предметну набавку тако што се у У поглављу IX - Образац структуре цене са упутством како да се попуни, у датој табели став IV - водоинсталатерски радови, под редним бројем 10. - набавка и монтажа  типских унутрашњих хидраната пречника Ø52мм, на стр. 52,- у позицији 10. која се односи на број унутрашњих хидраната, у колони количина: уместо „1“ треба да стоји  „11“. 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Молимо вас да понуду за предметну набавку доставите у складу са напред наведеним изменама и допунама.

5. Лице за контакт: Александра Матејић, службеник за јавне набавке, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.