logo

Jавни позив - решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 2) Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица именована решењем комесара Комесаријата за избеглице и миграције, број: 360-567, од 24. августа 2011. године, бр. 360-567/3 од 12. октобрa 2011. године, бр. 360-567/4 од 21. фебруара 2012. године, бр. 360-567/5 од 26. јула 2012. године, бр. 360-567/6 од 10. јануара 2013. године и бр. 360-567/7 од 1. марта 2013. године, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 11 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива су 11 стамбених јединица које се налазе у градској општини Вождoвац, на локацији „Браће Јерковић - Падина”

1 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     41,56 м2
2 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     37,51 м2
3 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     50,94 м2
4 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     39,75 м2
5 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     51,18 м2
6 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     41,50 м2
7 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     37,45 м2
8 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     42,27 м2
9 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     50,23 м2
10 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     50,23 м2
11 Београд - Вождовац    ул. Војводе Влаховића     50,23 м2


II Корисници

Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама и лицима којима је престао статус избеглице - регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: подносиоци пријава) и члановима њихових породичних домаћинстава.

III  Услови за избор корисника:

1) да се подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису вратили у државу свог претходног пребивалишта, да не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла, да им имовина у земљи порекла није обновљена (Изјава на прописаном обрасцу може се преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код повереника за избеглице градских општина града Београда или на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs и иста мора бити оверена у суду)

2) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе (потврда надлежног фонда из државе порекла о висини пензије, потврда послодавца о висини зараде за последња три месеца која претходе расписивању јавног позива, или изјава оверена у општини или суду)

3) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају пријављен боравак последње две године на територији града Београда.

IV Пријава на јавни позив

Заинтересована лица достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства:

1. Попуњен образац пријаве (Образац за пријављивање се може преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код повереника за избеглице градских општина града Београда и на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs);

2. Фотокопија избегличке легитимације/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице;

3. Фотокопија личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5. Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство Републике Србије или копија  поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

6. Уверење МУП-а о пребивалишту за све чланове  породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено пребивалиште;

7. Уверење из РГЗ – Служба за катастар непокретности да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност (Напомена: односи се и на малолетне чланове породичног домаћинства);

8. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови  његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину (Напомена: односи се и на малолетне чланове породичног домаћинства);

9. Доказ о приходима:
- потврда о незапослености или оверена изјава да је незапослен и да нема примања,  за незапослене чланове домаћинства,
-  уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,
- потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Оглас за запослене чланове / или изјава да подносилац односно члан породице остварује неке повремене приходе или
-  чек од пензије за јул месец 2013. године;

10. Оверена изјава да се подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису вратили у државу свог претходног пребивалишта, да не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла, да им имовина у земљи порекла није обновљена;

11. Доказ за  породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

12.  Доказ о школовању:
- потврда надлежне образовне иниституције;

13. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју (решење надлежног органа);

14. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства за домаћинство смештено у колективном центру (Потврда повереника за избеглице), за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова (оверена Изјава);

15. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу (решење надлежног органа);

16. Болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси,  ХИВ инфекције и сл.).

V Критеријуми доделе стамбених јединица према броју чланова породичног домаћинства

Према броју чланова породичног домаћинства стамбене јединице ће бити опредељене, у складу са чланом 19в Закона о избеглицама, на следећи начин:

- За породично домаћинство са 3 члана до 40 м2
- За породично домаћинство са 4 члана до 50 м2
- За породично домаћинство са 5 чланова до 60 м2

Уколико буде већи број породица са истим бројем бодова за предвиђене квадратуре по броју чланова породичног домаћинства,  предност ће бити утврђена у складу са чланом 8. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица.

У случају да не буде подносилаца пријава са одговарајућим бројем чланова према  предвиђеним квадратурама  предност ће имати породице са већим бројем бодова.

VI Поступак за утвђивање листе реда првенства

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за решавање стамбених потреба, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.
Документација се доставља у писарницу Комесаријата за избеглице и миграције или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом ''Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине за стамбене јединице у градској општини Вождовац'' .
Пријаве  које су неблаговремене, непотпуне и поднете од неовлашћеног лица комисија неће разматрати.
Уколико се по првом јавном позиву не јави довољан број подносилаца пријава који испуњавају услове,  јавни позив ће бити поновљен и проширен и за лица која имају боравак у другим јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је  3. октобар  2013. године.

Након разматрања приспелих пријава, Комисија објављује Предлог листе реда првенства за први избор лица за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у штампаним медијима у којима је објављен Јавни позив, на огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције, на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs, као и на огласним таблама градских општина града Београда.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2022.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.