logo

Актуелности

Месне заједнице радиће у техничком мандату

 

 

На седници Привремног органа одржаној 4. децембра усвојено је упутство о функционисању месних заједница, за период до одржавања првих наредних избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Младеновац. 

На седници је речено да је прошло две године од престанка мандата свих Савета месних заједница на територији ГО Младеновац и да су се у овом периоду појавили  проблеми у функционисању Савета. Такође, поставило се питање легалности одлука и правних радњи које Савети и даље предузимају. 

Привремни орган заузео је став да до првих избора за чланове Савета месних заједница треба омогућити контролу исправности тока новчаних средстава али и заштитити имовину општине којом Савети располажу. Да би се омогућио рад месних заједница, Привремни орган је донео Одлуку о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на терторији градске општине Младеновац.

Тако ће до расписивања избора за чланове савета месних заједница, Привремени орган градске општине Младеновац поставити по три члана из реда чланова последње изабраних Савета месних заједница, који ће обављати послове Савета. Такође, на правој седници савета, већином гласова, бира се члан који ће обављати послове председника Савета месне заједнице.

Како се у усвојеном Упутству наводи, Савети месних заједница у техничком мандату, треба да обаве следеће послове : 

- у најкраћем временском периоду изабрати председника савета. О истом обавестити Службу за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац;

- извршити депоновање потписа председника савета код Управе за јавна плаћања (уколико исто лице већ нема депонован потпис). О истом обавестити Службу за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац;

- извршити записничку примопредају послова и примопредају печата савета са претходним председником савета (уколико исто лице већ није председник савета). О истом обавестити Службу за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац;

- све постојеће уговоре о закупу пословног простора и уговоре о давању у закуп пословног простора месне заједнице (са анексима уколико постоје) доставити Одељењу за имовинско правне послове и пословни простор Управе градске опшптине Младеновац и у сарадњи и консултацији овог одељења, евентуално извшити анексирање постојећих уговора;

- доставити потребе за наредну годину - у складу са одобреним средствима у одлуци о буџету израдити финансијски план коришћења средстава на који треба да да сагласност надлежни орган

- рачуни (излазни или улазни) морају имати све потребне елементе у складу са Законом о ПДВ-у, ликвидиран и оверени  од  стране наручиоца-одговорног лица.Такође мора да постоји уредна пропратна документација (требовање,наруџбеница, документација у складу са законом о јавним набавкама,Одлуке Савета , уговори исл.)

- плаћање из средстава буџета се може одобрити по Захтеву за пренос средстава потписаног од стране одговорног лица уз приложену потребну документацију

- плаћање  из сопствених средстава се може одобрити само уколико постоји уредна документација (требовање,наруџбеница,рачун, документација у складу  са законом о јавним набавкама,Одлуке Савета, уговори и сл.)

- одговорна лица МЗ морају да се одазову на позив лица које им води књиговодство ради потписивања периодичних рачуна, завршних рачуна као и других образаца и извештаја у складу са законом (ПБН и ПДН)

- потребно да од 01.12. текуће године одговорна лица донесу потребне акте и организују попис имовине,основних средстава,обавеза и потраживања као и новчаних средстава са стањем на дан 31.12. текуће године.

- на крају сваког месеца контролисати потрошњу ел.енергије и воде како би упоредили стање са стањем на фактури за испоручену робу- средства се не могу користити за давање донација и спонзорства- пословни простор се мора издавати у складу са законом а уплата средстава мора бити на рачун јавних прихода

- свака промена се мора евидентирати у пословним књигама

- пословне књиге и друга документација се морају  чувати у складу са прописима .                   

 

У наставку седнице, усвојене су све тачке дневног реда.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. РАЗМАТРАЊЕ УПУТСТВА О ФУНКЦИОНИСАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МАДЕНОВАЦ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА ПОДНОСИОЦА ТАМАРЕ СТАНОЈКОВИЋ НА РАНГ ЛИСТУ УТВРЂЕНУ ОД СТРАНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОДЕЉЕЊА ЗА  ИМОВИНСКО  ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР О ПРЕДМЕТИМА ИЗ МАТЕРИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:

-  Захтев закупца пословног простора
– Српске напредне странке са предлогом решења-Захтев закупца пословног простора
– Српске радикалне странке са предлогом решења
- Предлог решења о измени решења за Спортско образовни центар „Ром“ и
- Предлог решења о спровођењу поступка јавног надметања, са предлогом текста огласа за пословни простор у ул Краља Петра Првог бр. 175, зграда Радничког Универзитета – четврти спрат

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – КУПОВИНА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ

7. РАЗНO

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.