logo

Актуелности

Одлука - Тим за инклузију Рома

 

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. децембра 2016. године, на основу члана 39. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), донело је

 

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

 

Положај Тима

Члан 1.

Образује се Мобилни тим за инклузију Рома као стручно тело Општинског већа градске општине Младеновац.


Чланови Тима


Члан 2.

 

Тим има пет чланова

Чланови Тима су:

1. члан Већа градске општине Младеновац задужен за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права;
2. представник Центра за социјални рад Београд, одељење Младеновац;
3. представник Националне службе за запошљавање, филијала Младеновац;
4. здравствена медијаторка за територију градске општине Младеновац;
5. педагошки асистент за територију градске општине Младеновац.


Координатор Тима је члан Већа задужен за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права.

Решење о именовању чланова Тима доноси Веће градске општине Младеновац.

На састанке Тима се могу позивати стручњаци и представници других органа, или организација ако је потребно ради информисања члановима Тима о одређеном питању (нпр. представници других организација, представници организација цивилног друштва, медија и сл.).


Задаци Тима

Члан 3.

Задаци Тима су да:

- организује редовне заједничке посете ромским насељима и радионице и сличне активности у циљу информисања и обуке ромске популације о правима које је могуће остваририти пред различитим институцијама и упознавања чланова Тима са проблемима ромске популације;
- одржава редовне састанке;
- усвоја годишњи план својих активности на који сагласност даје Веће градске општине Младеновац;
-  у складу са својим капацитетима, даје сугестије у вези имплементације Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома;
-  размењује информације о текућим пословима и иницијативама у складу са упутством Већа градске општине Младеновац;
-  испитује потребе ромске заједнице у општини, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања;
-  на састанцима мобилних тимова информише се од стране других органа, организација и тела о питањима унапређења положаја Рома (посебно, општинском управом, предузећима и установама чији је оснивач општина, Управом полиције, Националним саветом ромске националне мањине, Црвеним крстом, организацијама цивилног друштва, медијима и тд.);
- у случајевима где постоје жалбе на дискриминацију Координатор мобилног тима информише грађане којим институцијама се могу обратити за помоћ;
-  промовише и помаже укључивање Рома у доношење одлука на локалном нивоу (посебно у органе и тела општине, школске одборе, савете родитеља итд.);
- Предлаже надлежним органима, општине и других органа и организација одређене активности којима се унапређује положај Рома;
- учествује у активностима којима се промовише интеркултуралност и информише целокупно становништво општине о ромској;
- предузима друге активности у циљу унапређења положаја Рома у општини у складу са законом и општим актима општине и уз претходну сагласност Већа градске општине Младеновац.


Средства за рад

Члан 4.

Средства за рад Тима обезбеђује општина.

Чланови Тима не примају посебну накнаду за учешће у Тиму.


Пословник Тима

Члан 5.

На рад мобилног тима се примењују одредбе Статута и Пословника Већа градске општине Младеновац о начину рада радних тела.

Питања у вези са начином рада мобилног тима која нису уређена актима из става 1. овог члана се уређују пословником који Тим усваја већином гласова свих чланова.


Извештавање

Члан 6.

Тим подноси годишње извештај о свом раду Већу градске општине Младеновац, на основу усвојеног годишњег оперативног плана рада и доставља га институцијама које учествују у мобилном тиму.

Годишњи извештај се подноси најкасније до 1. фебруара наредне године.


Ступање на снагу

Члан 7.

Ова одлука се објављује на огласној табли и званичном сајту градске општине Младеновац.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-2-26/1/2016, 23. децембра 2016. године


Председник
Владан Глишић

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.