logo

Друштво

Статут Београда : Врачар = Младеновац ?

Статут Београда : Врачар = Младеновац ?
После разматрања жалби и примедби од 17. септембра до 1. октобра Скупштина града Београда је минулог петка усвојила нови Статут града. Какве ће овај документ донети промене у нашем граду показаће се убрзо, пре свега у одговору на питање колико ће Београд успети да спроведе основну нит која се провлачи кроз статут, а то је равномеран развој свих 17 градских општинa.
Статутом града укинута је досадшња подела на градске и приградске општине која се протеклих година превазилазила пре свега захваљујући обостраној иницијативи градоначелника и председника ових општина. Због хроничне оскудице у својим буџетима поједине приградске општине нису могле да спроведу своје надлежности те је "гладни поглед" често био усмерен ка престоници, нарочито око финасирања значајних и скупих пројеката. Тако да су надлежности општина из претходног статута углавном биле мртво слово на папиру. Све у свему Градске општине имају рок од 30 дана да усвоје своје статуте. Одредбе чланова 25. и 77. о надлежностима Града и градских општина ступају на снагу од 01.01.2009. и тек од тог дана Статут ће почети да "живи" и међу грађанима.
Бивши "транзициони" председник општине Младеновац (2000 – 2008), Зоран Костић , садашњи члан Градског већа, имао је доста прилика да осети шта значи празна каса.

– Тачно је да су приградске општине имале веће надлежности, али је и такође тачно да оне за спровођење тих надлежности нису имале довољно средстава те се често појављивала потреба у претходних осам година да су приградске општине писале пројекте и тражиле новац за оно што је изворно била наша надлежност, а за шта нисмо имали средстава из накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Ми смо прошле и ове године добили око 100 милиона динара из Београда да би финасирали те послове.
Ми никада не би почели да градимо водовод у Великој Крсни да смо за то морали да употребимо само средства из буџета. Суштина приче, уопште око постизања равномерног регионалног развоја је да морате да узмете од оних који имају вишак и пребаците онима који имају мање. Зато је намера да се сада у приградске општине улаже тај вишак који настаје у централним градским општина и зато престаје подела на приградске и градске општине – каже Костић.

Иначе, Костић је као члан Градског већа одређен за известиоца, који испред предлагача брани Предлог на Скупштини.

– Градоначелник ме је задужио и да координирам послове предвиђене прелазним и завршним одредбама, тако да ћу још извесно време да се бавим овом проблематиком. Нисам бројао пристигле примедбе, али усвојено је највише из СО Земун, 6 и појединачно највише 3 које је предложио Дејан Алексић, бивши Секретар СО Младеновац. Заједничко за све приговоре приградских општина била је жеља да се задржи надлежност издавања дозвола без ограничења. Наравно стизале су и нарочито "иновативни" предлози попут оног да градоначелник о СВЕМУ што уради поднесе извештај Скупштини. Тако да би пола дана би радио, а другу половину писао извештаје. Спавање – по истеку мандата – наглашава Костић.


Један од предлога приградских општине, који није ушао у Статут, је и жеља општина да и даље саме доносе урбанистичке планове. Иако, је и у Градском већу било оних који су сматрали да је ова примедба оправдана, бар што се тиче општина које су ефикасно радиле на усвајању Планова детаљне регулације, ова надлежност је ипак "узета" општинама. Питали смо Костића зашто ?

– Пре свега због мишљења да већина општина није способна сама то да уради на задовољавајући начин, а и да се не би правила разлика међу општинама. На пример Сопот, Барајево и Гроцка у последњих осам година нису усвојиле ни један План детаљне регулације. Што се тиче конктерно Младеновца промене ће наступити и у Јавним предузећима. Тако се ЈП "ДИП" више неће бавити уређивањем грађевинског земљишта, то прелази на Градску Дирекцију за грађевинско земљиште. Изградњом и одржавањем улица и локалних путева бавиће се Дирекција за путеве Секретаријата за саобраћај. Планове ће радити Завод за урбанизам, усвајати СГ (уз прибављено мишљење СО Младеновац). Општинска управа ће препустити издавање Одобрења за изградњу за објекте преко 800м2 Секретаријату за урбанизам (њихови радници ће седети у Општинском услужном центру). У општини ће се отворити Одељење за друштвене делатности, које ће се бавити вртићима и основним школама – каже Костић.Дакле, како, између осталог, изгледају послови и надлежности градске општине објашњава Члан 77. Статута Београдског.

Послови градске општине
Градска општина, у складу са законом и овим статутом, преко својих органа:

1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града;
3. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима градске општине;
4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
5. даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објеката бруто површине до 800 м2 (по ЈУС-у);
6. доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине (по ЈУС-у) и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и за те објекте издаје потврду о усклађености идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о урбанистичким условима;
7. одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, покретне тезге и сл), у складу са прописом Града;
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
9. стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред;
10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
11. стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
12. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
13. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;
14. подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
15. учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине; учествује у реализацији система школског спорта у градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;
16. спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;
17. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
18. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
19. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
20. управља имовином градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом;
21. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
22. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
23. образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са овим статутом и статутом градске општине; 24. уређује организацију и рад мировних већа;
25. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
26. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
27. може да установи заштитника грађана за градску општину;
28. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
29. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
30. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
31. извршава прописе и опште акте Града и градске општине,
32. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, овим статутом, другим прописима Града и статутом градске општине.

Градске општине: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопоти Сурчин, осим послова из става 1. овог члана:

– обезбеђују услове за обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће, одржавање депонија, уређивање и одржавање паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавне расвете, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање, одржавање пијаца димничарске услуге и др.) и за њихово обављање могу оснивати јавна предузећа, односно уколико то није рационално обзиром на обим и број корисника – могу обављање појединих комуналних делатности уговором поверити јавном комуналном предузећу које је основао Град или другом предузећу, односно предузетнику, на начелима конкуренције и јавности, у складу са законом и актима Града;
- одлучују о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на свом подручју, у складу са прописима Града.

Статут града Београда се комплетно може преузети са интернет презентације Скупштине града www.beograd.org.rs

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.