logo

Пољопривреда

Конкурс - регресирање вештачког осемењавања говеда за 2017.

 

Председник градске општине Младеновац, на основу чланa 9. став 2. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст, 3/16, 79/16 и  5/17), чланова 8, 9, 10 и 11. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде за 2017. годину бр. IV-00-06-2-35/2/2017 од 6.2.2017. године и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), расписује

 

КОНКУРС
за доделу средстава из буџета ГОМ за регресирање вештачког осемењавања говеда
за извршено вештачко осемењавање говеда у периоду од 1.1.2017. године до
утрошка средстава опредељених за овај подстицај, а најкасније до 15.12.2017. годинеЦИЉЕВИ КОНКУРСА   

Део средства буџета градске општине Младеновац је намењен за подстицање развоја и унапређење  пољопривреде на територији градске општине Младеновац, између осталог и за регресирање вештачког осемењавања говеда за извршено вештачко осемењавање говеда у периоду од 1.1.2017. године до утрошка средстава опредељених за овај подстицај, а најкасније до 15.12.2017. године.


СРЕДСТВА


Средства буџета градске општине Младеновац за ове намене предвиђена су Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2017. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 135/16) на Разделу III – Веће градске општине Младеновац, Програм 0101 - пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 01010002 – мере подршке руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.000.000,00 динара.


ПРАВИЛА КОНКУРСА


3.1. Право учешћа на конкурсу


На конкурс могу да се пријаве физичка лица - носиоци пољопривредног газдинства са територије градске општине Младеновац, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији градске општине Младеновац (овај општи критеријум који се односи на 2017. годину).

Грла за која се подноси захтев за коришћење регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у власништву подносиоца захтева или у власништву члана пољопривредног газдинства подносиоца захтева (у тренутку када је извршено вештачко осемењавање).


3.2. Намена средстава


Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинстава има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава, по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године, у износу 1.000,00 динара.

Право на регрес за вештачко осемењавање говеда може се остварити за извршено осемењавање говеда у периоду од 1.1.2017. године до утрошка средстава опредељених за ову намену, а најкасније до 15.12.2017. године.3.3 Документација за конкурс


Учесник на конкурсу за доделу средстава буџета градске општине Младеновац подноси:


- Пријаву;
- Фотокопију личне карте подносиоца пријаве;
- Податке о пољопривредном газдинству (доказ о активном статусу) - Управа за трезор, филијала Вождовац - експозитура Младеновац (у фотокопији);
- Извод из регистра пољопривредног газдинства (подаци о члановима пољопривредног газдинства) -Управа за трезор, филијала Вождовац - експозитура Младеновац (у фотокопији);
- Изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
- Рачун о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе (оригинал или оверена фотокопија), са ветеринарским идентификационим бројем имања (ИД) и бројем грла (РС, ЦС), на коме је јасно назначена пуна цена осемењавања, као и име бика чијим је семеном осемењено грло. Наведени рачун мора бити потписан од стране корисника и ветеринара и не може бити старији од 1.1.2017. године;

Уместо рачуна о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе, може се доставити (у оригиналу или овереној фотокопији) и Картон за вештачко осемењавање крава, који садржи све тражене податке као и рачун, и обавезно је потписан од стране корисника и ветеринара и оверен;

- Фотокопију пасоша за осемењено грло;
- Фотокопију наменског текућег рачуна подносиоца пријаве.

 

3.4. Предаја документације


Образaц пријаве на конкурс учесник може лично да преузме на писарници Управе ГОМ у ул. Краља Петра I бр. 175, Младеновац. Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са званичне интернет презентације градске општине Младеновац  www.mladenovac.rs.


Документација се доставља преко писарнице Управе ГОМ, или поштом, у затвореној коверти, са назнаком: За Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређење пољопривреде на територији градске општине Младеновац – ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА - 2017. ГОДИНА, на адресу:


Градска општина Младеновац
ул. Краља Петра I бр. 175, 11400 Младеновац


Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон 011/8241-674, радним данима у периоду од 8,00 до 15,00 часова.


3.5. Рок за предају документације


Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.12.2017. године.

 

3.6. Избор корисника средстава буџета градске општине Младеновац


Комисија за пољопривреду утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса и утврђује Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава који доставља Председнику градске општине Младеновац.

Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења председника градске општине Младеновац, донетог на основу Одлуке о додели подстицајних средстава, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, подносе се од дана објављивања
Јавног позива до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 15.12.2017. године.

Неблаговремене пријаве Комисија неће узети уз разматрање и исте ће, као такве, одбацити закључком.

У случају да је подносилац пријаве доставио некомплетну документацију (није доставио сву тражену документацију наведену у тачки 3.3. Документација за конкурс) Комисија ће позвати подносиоца пријаве да у року од три (3) дана од дана пријема захтева Комисије (усменог или писменог) допуни документацију. Уколико подносилац пријаве не поступи по захтеву Комисије у остављеном року, Комисија ће закључком одбацити пријаву као некомплетну.

Против закључка Комисије о одбацијању пријаве може се изјавити жалба председнику градске општине Младеновац, у року од 8 дана од дана достављања.


3.7. Пријавни образац

 

Овим Јавним позивом утврђује се и образац пријаве на конкурс за доделу средстава из буџета ГОМ  за регресирање вештачког осемењавања говеда за извршено вештачко осемењавање говеда у периоду од 1.1.2017. године до утрошка средстава опредељених за овај подстицај, а најкасније до 15.12.2017. године, који је његов саставни део.


Број  II-00-06-2/86/2017, 7.2.2017. године                                                     

Председник
градске општине Младеновац
Владан Глишић


ПРЕУЗМИТЕ : ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ПРЕУЗМИТЕ : ЈАВНИ ПОЗИВ

"Одлуке о додели подстицајних средстава - регресирање вештачког осемењавања говеда за извршено вештачко осемењавање говеда у периоду од 1.1.2017. године до утрошка средстава опредељењих за овај подстицај, а најкасније до 15.12.2017. године - по достављеним пријавама и допунама пријава на Јавни конкурс бр. II-00-06-2/86/2017 од 7.2.2017. године", и то:

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.