• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Имовинско-правни послови
Закуп пословног простора Штампа
30. март 2011.

Одељење за имовинско-правне послове
Комисија за пословни простор ГО Младеновац

 

Поступак за давање у закуп пословног простора на коме је као корисник уписана Општина Младеновац спроводи се јавним надметањем након објављеног огласа у једном од дневних листова.

 

Потребна документација:
- Одговарајући образац пријаве за јавно надметање, зависно од врсте подносиоца
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
- Решење Агенције за привредне регистре
- ПИБ
- Mатични број
- Уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна
- Лична карта оснивача
- Доказ о уплати депозита
- Изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа
- Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
- Решење Агенције за привредне регистре
- ПИБ
- Матични број
- Уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна
- Лична карта оснивача
- Доказ о уплати депозита
- Изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа
- Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
- Фотокопија личне картеподносиоца пријаве
- Изјава којом се подносилац пријаве обавезује да ће се у року од 3 дана од дана одржаног поступка јавног надметања, доставити доказ о поднетом захтеву надлежном органу за регистрацију и да ће у року од 30 дана од дана спровођења поступка јавног надметања регистровати за обављање одговарајуће делатности (садржана у пријави) 

- оверена изјава подносиоца пријаве да он и чланови његове уже породице у смислу одредби чл. 16. Одлуке, немају никаквих дуговања према општини Младеновац, по основу обавеза проистеклих из уговора о закупу из претходног периода (оверена код нотара)

- Доказ о уплати депозита
- Изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа (садржана у пријави)
- Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

НАПОМЕНА:

Уз пријаву прилаже се доказ о уплати депозита у висини износа 2 месечне закупнине утврђене огласом, а на основу Решења о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац ("Сл.лист града Београда,бр.4/05,22/07,29/08 и 34/10) и Решења о измени и допуни решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Младеновац ("Сл.лист града Београда",бр.38/12 и 50/12).

Уплата депозита:
рачун: 840-719804-33 
модел: 97
позив на број: 82-070

Место набавке обрасца:
Код службеног лица Одељења за имовинско-правне послове или преузмите овде одговарајући PDF
- за правна лица
- за предузетнике
- за физичка лица

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавањa предмета:
Комисија за пословни простор ГО Младеновац

Телефони за информације: 8241-671 и 8241-672

Радно време: 07.30-15.30