• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - одржавања извршних верзија програмских пакета Штампа
11. јануар 2017.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавања извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер) - ПП-ЈН бр. 2.3/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга одржавања извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер)

Назив и ознака из општег речника набавке: 72253200 - услуге системске подршке

Уговорена вредност: 240.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена 720.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 720.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 5.4.2016. године.

Датум закључења уговора: 19.12.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Самостална агенција "Вам-софт" Вучић Милан ПР Сопот;
Адреса и место: ул. Космајски трг бр. 11, 11450 Сопот;
Матични број: 56513124
ПИБ: 103369284
Шифра делатности: 72200

Период важења уговора: Уговор важи од 1.1.2017. године до 30.4.2017. године