• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - опрема за безбедност у саобраћају Штампа
17. фебруар 2017.
 

Наручилац : Градска општина Младеновац
Адреса : Ул. Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности добара


Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара – Куповина опреме за безбедност у саобраћају.

Предмет јавне набавке: добра.

Предмет набавке је обликован у 4 партије:

Партија 1 - Куповина аутоседишта за децу
Партија 2 - Куповина бицикала, заштитних кацига за бициклисте и светала за бицикле
Партија 3 - Куповина hands-free уређаја
Партија 4 - Куповина ротационих светала за тракторе


Назив и ознака из општег речника набавке:


Партија 1:  34370000 - седишта за моторна возила
Партија 2:  34430000 - бицикли, 18444112 - бициклистичке кациге, 31518000 - светла за сигнализацију   
Партија 3:  32251100 - сетови за телефонирање без држача ("hands-free")   
Партија 4:  31518000 - светла за сигнализацију


Процењена вредност по партијама:


Партија 1 - процењена вредност за куповину аутоседишта износи: 1.500.000,00 без ПДВ-а

Партија 2 - укупна процењена вредност износи: 254.166,66 без ПДВ-а, и то:
- процењена вредност за куповину бицикала износи: 45.833,33 без ПДВ-
- процењена вредност за куповину заштитних кацига за бициклисте износи: 166.666,66 без ПДВ-а
- процењена вредност за куповину светала за бицикле износи: 41.666,66 без ПДВ-а

Партија 3 - процењена вредност за куповину hands-free уређаја износи: 83.333,33 без ПДВ-а

Партија 4 - процењена вредност за куповину ротационих светала за тракторе износи: 83.333,33 без     ПДВ-а

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.


Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, односно достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.


Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.


Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - куповина опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.4/2017, за Партију број  _____», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 27.2.2017. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност у саобраћају ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. 

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.  

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.


Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 27.2.2017. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА