• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - јавна расвета Штампа
28. фебруар 2017.
 

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац (Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 Предмет јавне набавке: услуга одржавања јавне расвете.

 Назив и ознака из општег речника набавке: 50232100 – услуге одржавања уличне расвете.

 Опис предмета јавне набавке: Одржавања јавне расвете на територији ГО Младеновац.

 Услови за учествовање у поступку:  

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, као и додатне услове у складу са чл. 76. Закона одређене конкурсном документацијом.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:      

 Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, улица Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга бр. ЈНМВ 2.6/2017 – Одржавање јавне расвете - НЕ ОТВАРАТИ” најдаље до 9.3.2017. године  до 12,00 часова. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.     

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:      

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 9.3.2017. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:  Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА