• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о продужењу рока - одржавања јавне расвете Штампа
08. март 2017.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-8/2017
Дана: 8.3.2017. годинеНа основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:


Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге
одржавања јавне расвете, ЈН бр. 2.6/2017

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац .

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Одржавање јавне расвете на територији градске општине Младеновац.

Назив и ознака из општег речника набавке:  50232100 - услуге одржавања уличне расвете.

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 28.2.2017. године.

Разлог за продужење рока: Извршена је измена конкурсне документације.

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 20.3.2017. године до 12,00 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу.

Време и место отварања понуда: 20.3.2017. године у 12,15 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6.