• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Измена конкурсне документације - услуге чишћења зграда Штампа
09. фебруар 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-15/2018
Датум: 8.2.2018. године


На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-15/2018 од 7.2.2018. године, врши:


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуге чишћења зграда ГО Младеновац,
ЈНМВ бр. 2.1/2018


Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуге чишћења зграда ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 2.11/2018, која је дана 7.2.2018. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:


I У поглављу V - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у оквиру тачке 5.2.8, мења се рок за подношење понуда, на следећи начин:
- У реченици: "Понуда је благовремена ако стигне код Наручиоца до 15.2.2018. године до 12,00 часова", мења се датум тако што уместо датума "15.2.2018. године", треба да пише датум: "19.2.2018. године", тако да сада реченица гласи:
"Понуда је благовремена ако стигне код Наручиоца до 19.2.2018. године до 12,00 часова."


У истом поглављу, у оквиру тачке 5.3, мења се датум јавног отварања понуда, на следећи начин:

- У реченици: "Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана 15.2.2018. године у 12,15 часова.", мења се датум тако што уместо датума "15.2.2018. године", треба да пише датум: "19.2.2018. године", тако да сада реченица гласи:

" Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана 19.2.2018. године у 12,15 часова."

II У свему осталом конкурсна документација остаје иста.


III Ова измена чини саставни део конкурсне документације.