• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о обустави поступка - Kуповина ротационих светала за тракторе Штампа
24. јул 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
у поступку јавне набавке опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.11/2019
за Партију 4 - Kуповина ротационих светала за тракторе

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/


Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности


Врста предмета јавне набавке: Добра


Опис предмета набавке: Набавка опреме за безбедност учесника у саобраћају (предмет набавке обликован у пет партија) - за Партију 4, ЈНМВ бр. 1.11/2019


Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 31518000 - светла за сигнализацију        

Процењена вредност набавке: 31.250,00 динара без ПДВ-а


Број примљених понуда: Ниједна


Разлог обуставе поступка: Нису испуњени услови за доделу уговора. Поступак ће бити поново спроведен одмах након коначности одлуке о обустави постука.