• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Куповина аутоседишта за децу Штампа
25. јул 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.11/2019
за Партију 1 - Куповина аутоседишта за децу


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка опреме за безбедност учесника у саобраћају (предмет набавке обликован у пет партија) - за Партију 1, ЈНМВ бр. 1.11/2019

Назив и ознака из општег речника набавке: 34370000 - седишта за моторна возила

Уговорена вредност: 1.623.810,00 динара без ПДВ-а, односно 1.948.572,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 847.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.017.000,00 динара са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 847.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.017.000,00 динара са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 4.7.2019. године.

Датум закључења уговора: 15.7.2019. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив добављача: Win Win Shop д.о.о. Чачак
Адреса и место: ул. Кнеза Васе Поповића бр. 18, Чачак
Матични број: 21162094
ПИБ: 109325740
Шифра делатности: 4741
Врста правног лица: велико

Период важења уговора: од 15.7.2019. године до испуњења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора