logo

Прописи

Прописи


 • Законом о изградњи и планирању уређује се: услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор; друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и за изградњу објеката.

Одредбе овог закона не односе се на планирање и уређење простора, односно изградњу и уклањање објеката који се у смислу закона којим се уређује одбрана сматрају војним комплексима, односно војним објектима, као и на изградњу објеката који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, постројењима и уређајима.

Закон можете преузети овде.

 • Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Одлуку можете преузети овде.

 • Правилником о класификацији објеката прописује се класификација објеката према намени, функционалним и структуралним карактеристикама и степену утицаја на окружење, с обзиром на ризике везане за изградњу и експлоатацију.

Правилник можете преузети овде.

 • Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора ближе се прописује садржина и начин вођења стручног надзора у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015)

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015)

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012)

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о енергетској ефикасности зграда

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта

Правилник можете преузети овде.

 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле

Правилник можете преузети овде.

 


 


 


 


 

 


 


 


  • Датум креирања: .
 • Последња измена: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.