logo

Оглас - издавање у закуп пословног простора Рабровац

На основу Решења Председника Градске општине Младеновац број II-00-06-2/1376/2021 од 22.11.2021. године о понављању поступка јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу - магацина, који се налази у ул. Српских владара бб, у Рабровцу, расписује се

О   Г   Л   А   С

 

за учешће у понoвљеном поступку јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора које ће се одржати дана 29.11.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у малој сали Скупштине градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6

 

1. Предмет јавног надметања је пословни простор - магацин, који се налази у ул. Српских владара бб, у Рабровцу, површине 236,80 m2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

            У овом пословном простору могу се обављати све врсте делатности.

            Пословни простор се даје у виђеном стању, на одређено време до 5 година.

            Почетна цена закупнине износи 115,97 дин/m2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком од 50,00 динара.

2. Право учешћа у јавном надметању и поступку прикупљања понуда имају сва правна и физичка лица (предузетници) која су регистрована за обављање одговарајуће делатности, као и претходни закупци пословног простора из фонда ГО Младеновац који су, до дана подношења пријаве за јавно надметање, у потпуности измирили своје доспеле обавезе из уговора, односно предуговора, осим оних правних и физичких лица која по одредбама Одлуке о пословном простору ГО Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 126/2019), не могу стећи статус закупца, односно учествовати на јавном надметању.

3. Учесници у поступку јавног надметања ће бити дужни да уз пријаву приложе доказ о уплати  депозита за учешће у поступку лицитације у висини 2 минималне закупнине у износу од 54.923,40  динара, који износ се уплаћује на благајни Управе градске општине Младеновац, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, односно на уплатни рачун ГО Младеновац  број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070.  Уколико се депозит плаћа на уплатни рачун ГО Младеновац, а уплатилац је физичко лице уз  пријаву обавезно доставити копију платне картице са бројем текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

4. Пријаве за јавно надметање се подносе Комисији за пословни простор Градске општине Младеновац, на јединственом обрасцу ( који можете преузети код службеног лица у Услужном центру ГО Младеновац, у Ул. Краља Петра I бр. 175 или на сајту ГО Младеновац на адреси https://www.mladenovac.gov.rs/index.php/e-uprava/imovinsko-pravni-poslovi/zakup-poslovnog-prostora ) у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе Градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ", најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.

            5. Пријава за јавно надметање обавезно садржи следеће податке и доказе, и то:

            I у случају када је подносилац пријаве правно лице (привредно друштво или предузетник):

- назив и седиште, ПИБ и матични број,

- доказе о регистрацији за обављање одговарајуће делатности (Решење Агенције за привредне Регистре којим је извршен упис привредног друштва, Решење Агенције за привредне Регистре којим је извршен упис радње, Решење Привредног суда у Београду којим је извршен упис установе и сл.),

- уговор са банком о отварању и вођењу жиро рачуна и картон депонованих потписа,

- потврда Народне банке Србије да рачун преко којег послује није у блокади,

- копија личне карте оснивача,

- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,

- пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца пријаве и копија његове личне карте,

- изјава да је упознат са условима из огласа за давање у закуп пословног простора и да прихвата услове из огласа, као и да потврђује да испуњава услове у вези са обављањем делатности у предметном пословном простору, у складу са овим решењем.

            II у случају када је подносилац пријаве физичко лице:

- фотокопија личне карте,       

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,

- копију платне картице са бројем текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

- податке о делатности која би се обављала у пословном простору,

-  изјава којом се обавезују да ће у року од 3 дана од дана одржаног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, доставити доказ о поднетом захтеву надлежном органу за регистрацију, а да ће у наредном року од 30 дана доставити доказ о извршеној регистрацији за обављање одговарајуће делатности  у складу са огласом,

- изјава подносиоца пријаве и понуде оверену код нотара да он, нити чланови његове уже породице у смислу одредби чл. 16. Одлуке, немају никаквих дуговања према општини Младеновац, по основу обавеза проистеклих из претходног уговора о закупу,

            6. Учесник јавног надметања који је излицитирао највећи износ, дужан је да одмах након избора за најповољнијег понуђача, уплати на рачун закуподавца:

- договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и

- износ у висини 3 излицитиране месечне закупнине  на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања и да најкасније у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави доказ о томе или

- да у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави оверену и потписану меницу регистровану код Народне банке Србије са меничним овлашћењем на износ од 3 излицитиране месечне закупнине и картон депонованих потписа.

            Ако учесник који понуди највећи износ закупнине исти не уплати у предвиђеном року, односно одустане од понуде, губи право на стицање статуса закупца, као и уплаћени депозит, а поступак јавног надметања се понавља под истим условима у најкраћем року.

            Учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, извршиће се повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

            7. Благовременом ће се сматрати она пријава која буде достављена сат времена пре одржавања јавног надметања.

            8. Сви заинтересовани учесници за јавно надметање, могу разгледати предметни пословни простор који се даје у закуп, и то сваког радног дана у времену од 7:30 часова до 15:30 часова.

      Оглас за јавно надметање ће бити објављен истицањем на огласној табли Услужног центра ГО Младеновац и на сајту ГО Младеновац (средству јавног информисања). 

Оглас ће бити отворен до 29.11.2021. године до 10:00 часова, сат времена пре почетка јавног надметања.

 

За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор Управе ГО Младеновац Јелени Милашиновић на број телефона: 011/8241-673.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.