logo

Vesti

Oglas - izdavanje u zakup poslovnog prostora Rabrovac

Na osnovu Rešenja Predsednika Gradske opštine Mladenovac broj II-00-06-2/1376/2021 od 22.11.2021. godine o ponavljanju postupka javnog nadmetanja radi izdavanja u zakup poslovnog prostora u Mladenovcu - magacina, koji se nalazi u ul. Srpskih vladara bb, u Rabrovcu, raspisuje se

Na osnovu Rešenja Predsednika Gradske opštine Mladenovac broj II-00-06-2/1376/2021 od 22.11.2021. godine o ponavljanju postupka javnog nadmetanja radi izdavanja u zakup poslovnog prostora u Mladenovcu - magacina, koji se nalazi u ul. Srpskih vladara bb, u Rabrovcu, raspisuje se

O   G   L   A   S

 

za učešće u ponovljenom postupku javnog nadmetanja radi izdavanja u zakup poslovnog prostora koje će se održati dana 29.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u maloj sali Skupštine gradske opštine Mladenovac, u ul. Janka Katića br. 6

 

1. Predmet javnog nadmetanja je poslovni prostor - magacin, koji se nalazi u ul. Srpskih vladara bb, u Rabrovcu, površine 236,80 m2, na kome Gradska opština Mladenovac ima pravo korišćenja i upravljanja.

            U ovom poslovnom prostoru mogu se obavljati sve vrste delatnosti.

            Poslovni prostor se daje u viđenom stanju, na određeno vreme do 5 godina.

            Početna cena zakupnine iznosi 115,97 din/m2 sa PDV-om, sa minimalnim licitacionim korakom od 50,00 dinara.

2. Pravo učešća u javnom nadmetanju i postupku prikupljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica (preduzetnici) koja su registrovana za obavljanje odgovarajuće delatnosti, kao i prethodni zakupci poslovnog prostora iz fonda GO Mladenovac koji su, do dana podnošenja prijave za javno nadmetanje, u potpunosti izmirili svoje dospele obaveze iz ugovora, odnosno predugovora, osim onih pravnih i fizičkih lica koja po odredbama Odluke o poslovnom prostoru GO Mladenovac ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2019), ne mogu steći status zakupca, odnosno učestvovati na javnom nadmetanju.

3. Učesnici u postupku javnog nadmetanja će biti dužni da uz prijavu prilože dokaz o uplati  depozita za učešće u postupku licitacije u visini 2 minimalne zakupnine u iznosu od 54.923,40  dinara, koji iznos se uplaćuje na blagajni Uprave gradske opštine Mladenovac, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, odnosno na uplatni račun GO Mladenovac  broj 840-719804-33, broj modela 97, poziv na broj 82-070.  Ukoliko se depozit plaća na uplatni račun GO Mladenovac, a uplatilac je fizičko lice uz  prijavu obavezno dostaviti kopiju platne kartice sa brojem tekućeg računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

4. Prijave za javno nadmetanje se podnose Komisiji za poslovni prostor Gradske opštine Mladenovac, na jedinstvenom obrascu ( koji možete preuzeti kod službenog lica u Uslužnom centru GO Mladenovac, u Ul. Kralja Petra I br. 175 ili na sajtu GO Mladenovac na adresi https://www.mladenovac.gov.rs/index.php/e-uprava/imovinsko-pravni-poslovi/zakup-poslovnog-prostora ) u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili neposredno preko Pisarnice Uprave Gradske opštine Mladenovac, sa naznakom: "Prijava za javno nadmetanje - NE OTVARAJ", najkasnije sat vremena pre održavanja javnog nadmetanja.

            5. Prijava za javno nadmetanje obavezno sadrži sledeće podatke i dokaze, i to:

            I u slučaju kada je podnosilac prijave pravno lice (privredno društvo ili preduzetnik):

- naziv i sedište, PIB i matični broj,

- dokaze o registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti (Rešenje Agencije za privredne Registre kojim je izvršen upis privrednog društva, Rešenje Agencije za privredne Registre kojim je izvršen upis radnje, Rešenje Privrednog suda u Beogradu kojim je izvršen upis ustanove i sl.),

- ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju žiro računa i karton deponovanih potpisa,

- potvrda Narodne banke Srbije da račun preko kojeg posluje nije u blokadi,

- kopija lične karte osnivača,

- dokaz o uplati depozita za učešće u javnom nadmetanju,

- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca prijave i kopija njegove lične karte,

- izjava da je upoznat sa uslovima iz oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora i da prihvata uslove iz oglasa, kao i da potvrđuje da ispunjava uslove u vezi sa obavljanjem delatnosti u predmetnom poslovnom prostoru, u skladu sa ovim rešenjem.

            II u slučaju kada je podnosilac prijave fizičko lice:

- fotokopija lične karte,       

- punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

- dokaz o uplati depozita za učešće u javnom nadmetanju,

- kopiju platne kartice sa brojem tekućeg računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

- podatke o delatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,

-  izjava kojom se obavezuju da će u roku od 3 dana od dana održanog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, dostaviti dokaz o podnetom zahtevu nadležnom organu za registraciju, a da će u narednom roku od 30 dana dostaviti dokaz o izvršenoj registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti  u skladu sa oglasom,

- izjava podnosioca prijave i ponude overenu kod notara da on, niti članovi njegove uže porodice u smislu odredbi čl. 16. Odluke, nemaju nikakvih dugovanja prema opštini Mladenovac, po osnovu obaveza proisteklih iz prethodnog ugovora o zakupu,

            6. Učesnik javnog nadmetanja koji je izlicitirao najveći iznos, dužan je da odmah nakon izbora za najpovoljnijeg ponuđača, uplati na račun zakupodavca:

- dogovoreni iznos koji se ima smatrati prvom mesečnom zakupninom, kao i

- iznos u visini 3 izlicitirane mesečne zakupnine  na poseban depozitni račun kao sredstvo obezbeđenja plaćanja i da najkasnije u roku od 3 dana od izbora za najpovoljnijeg ponuđača dostavi dokaz o tome ili

- da u roku od 3 dana od izbora za najpovoljnijeg ponuđača dostavi overenu i potpisanu menicu registrovanu kod Narodne banke Srbije sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 3 izlicitirane mesečne zakupnine i karton deponovanih potpisa.

            Ako učesnik koji ponudi najveći iznos zakupnine isti ne uplati u predviđenom roku, odnosno odustane od ponude, gubi pravo na sticanje statusa zakupca, kao i uplaćeni depozit, a postupak javnog nadmetanja se ponavlja pod istim uslovima u najkraćem roku.

            Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja pismenih ponuda, izvršiće se povraćaj depozita u roku od 8 dana od dana održanog javnog nadmetanja.

            7. Blagovremenom će se smatrati ona prijava koja bude dostavljena sat vremena pre održavanja javnog nadmetanja.

            8. Svi zainteresovani učesnici za javno nadmetanje, mogu razgledati predmetni poslovni prostor koji se daje u zakup, i to svakog radnog dana u vremenu od 7:30 časova do 15:30 časova.

      Oglas za javno nadmetanje će biti objavljen isticanjem na oglasnoj tabli Uslužnog centra GO Mladenovac i na sajtu GO Mladenovac (sredstvu javnog informisanja). 

Oglas će biti otvoren do 29.11.2021. godine do 10:00 časova, sat vremena pre početka javnog nadmetanja.

 

Za sve informacije obratiti se službenom licu Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove i poslovni prostor Uprave GO Mladenovac Jeleni Milašinović na broj telefona: 011/8241-673.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.