logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Jавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал

Наручилац : Управа градске општине Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр.6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909


На основу члана 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012):

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности


Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је: набавка добара - канцеларијски материјал
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци добара -канцеларијски материјал

Назив и ознака из општег речника набавке:

22851000 - фасцикле;
22852000 - регистратори или класери за списе;
30192000 - канцеларијски материјал;
30197000 - ситна канцеларијска опрема;
30199000 - канцеларијски материјал од хартије и др.артикли;
30125000 - делови и прибор за канцеларијске машине.

Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке је: набавка добара - канцеларијски материјал.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012).
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 77. достављањем доказа у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012).
Испуњеност услова члана 75. може да се докаже писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни елемент  конкурсне документације. Изјава мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума "економски најповољнија цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет станици Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs/ Конкурсна документација се  може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр.7.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - канцеларијски материјал », "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 22.04.2014. године  до 12,00 часова на адресу Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку добара - канцеларијски материјал, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. 
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 22.04.2014. године са почетком у 12:15 часова. Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача који поднесу пуномоћје понуђача за присуствовање јавном отварању.
О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се на телефон: 011/8241- 600

Комисија:

Биљана Мијић
Татјана Ћирић
Маријана Костић

03.05.404-7/2014. од 11.04.2014. године

ПРЕУЗМИТЕ - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.