logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Jавни оглас - постављење начелника Управе градске општине Младеновац

 

Јавни оглас за постављење
начелника Управе градске општине Младеновац

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Младеновац, Јанка Катића 6
на основу члана 49. став 3. Статута градске општине Младеновац
("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13),
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за постављење
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
(НА ПЕТ ГОДИНА)

Услови: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Осим наведених услова у овом огласу, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима(„Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98,- др.закон, 49/99, -др.закон, 34/01- др.закон, 39/02 - др.закон, 49/05- Одлука УСРС, 79/05 -др.закон, 81/05 - испр. др.закон, 83/05 - испр. др.закон и 23/13 - Одлука УС) .

Уз пријаву са биографијом, подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

– диплома о завршеном правном факултету;
–уверење о положеном државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном стручном испиту, доставља доказ о положеном правосудном испиту);
–  доказ о радном искуству у струци;
–  радна књижица;
–  уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
–  извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
–  уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци);
–  уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа);
–  уверење  Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа).

Рок за достављање пријава је осам дана од дана објављивања огласа. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа.

Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа доставити лично на писарницу Управе градске општине Младеновац или препорученом пошиљком.

Пријава и докази о испуњавању услова огласа се обавезно достављају у затвореној коверти са назнаком: "Пријава на јавни оглас за постављење начелника Управе градске општине Младеновац - не отварати", адресираној на Веће градске општине Младеновац преко Комисије за спровођење поступка по јавном огласу за постављење начелника Управе градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића 6, 11400 Младеновац.

Начелника Управе поставља Веће градске општине Младеновац.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:  Под завршеним правним факултетом подразумева се високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, брoj 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), почев од 10.септембра 2005.године.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/8241-634 (контакт особа Снежана Симић).

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.