logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Jавна набавка мале вредости - грађевински материјал

Наручилац : Градска општина Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

Предмет јавне набавке:

добра - грађевински материјал.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и ознака из општег речника набавке:

44100000 - грађевински материјал и припадајући производи.

Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара - грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији градске општине Младеновац, а у складу са Уговором о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и градске општине Младеновац  бр. II-00-06-3/549/2014 од 14.5.2015. године, број II-00-06-3/559/2014 од 15.5.2015. године и број II-00-06-3/879/2014 од 22.6.2015. године.


Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.gov.rs .Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - грађевинског материјала, ЈНМВ бр. 3/2015», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 17.12.2015. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку добара - грађевинског материјала, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 17.12.2015. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У Младеновцу,
Број: 03.05.404-42/2015, 9.12.2015. године

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.