logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Jавна набавка мале вредности - куповина горива

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Ул. Јанка Катића бр.6
Место : 11400 Младеновац
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

 

На основу члана 60.Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

Описп редмета јавне набавке: Набавка добара – куповина горива

Предмет јавне набавке: добра

Општи речник набавки (ОРН): 09132100 - безоловни бензин 09134220 - дизел гориво (ЕН590)

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци.

На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75.Закона о јавним набавкама.Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75.Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77.Закона о јавним набавкама.

 Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "економски најповољнија понуда".Елементи критеријума су: цена (75 пондера), продајна мрежа – број бензинских станица на територији градске општине Младеновац (10 пондера), продајна мрежа – број бензинских станица на територији града Београда (10 пондера) и продајна мрежа – број бензинских станица на територији Републике Србије (5 пондера),

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

 Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара -куповина горива, ЈНМВ бр. 1.2/2016», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 11.7.2016. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку горива,ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.  На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 11.7.2016. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

 Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У Младеновцу,Број: 03.05.404-25/2016, 1.7.2016. године

 ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.