logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору - јавна расвета

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге одржавања
јавне расвете, ОП-ЈН бр. 2.14/2018


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке:  одржавање јавне расвете

Назив и ознака из општег речника набавке:  50232100 - услуге одржавања уличне расвете

Уговорена вредност:  999.364,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.199.236,80 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: једна

Највиша и најнижа понуђена цена:  999.364,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.199.236,80 дин. са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 999.364,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.199.236,80 дин. са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:  7.12.2018. године

Датум закључења уговора: 13.12.2018. године.

Основни подаци о добављачу: Увозно-извозно, производно и услужно предузеће "Манес" д.о.о.
Место и адреса: Топола, ул. Београдски пут б.б. , матични број: 17391011, ПИБ: 100899998 са чланом групе СГР "Струја" Миодраг Живановић ПР Младеновац, Немањина бр. 13, мат.бр. 60563705, ПИБ 104871243

Период важења уговора: 12 месеци, или  краће до испуњења вредности уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.