• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Оглас - издавања у закуп пословног простора Штампа
09. јануар 2019.

На основу Решења Председника Градске општине Младеновац број II-00-06-2/1696/2018 од 28.12.2018. године о понављању поступка јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу - локал бр. 2 у приземљу пословног објекта постојећег на гробљу у Рајковцу, у Ул. Светолика Ранковића бр. 122Б, расписује се

ОГЛАС
за учешће у јавном надметању ради издавања у закуп пословног простора
које ће се одржати дана 29.1.2019. године, са почетком у 12:00 часова, у малој сали Скупштине градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6


1. Предмет јавног надметања је пословни простор у Младеновцу - локал бр. 2. у приземљу пословног објекта постојећег на гробљу у Рајковцу, у Ул. Светолика Ранковића бр. 122Б, површине 15,35 m2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

У овом пословном простору могу се обављати све врсте делатности.

Пословни простор се даје у виђеном стању, на одређено време до 5 година.

Почетна цена закупнине износи 457,91 дин/m2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком од 50,00 динара.

2. Право учешћа у јавном надметању и поступку прикупљања понуда имају сва правна и физичка лица (предузетници) која су регистрована за обављање одговарајуће делатности, као и претходни закупци пословног простора из фонда ГО Младеновац који су, до дана подношења пријаве за јавно надметање, у потпуности измирили своје доспеле обавезе из уговора, односно предуговора, осим оних правних и физичких лица која по одредбама Одлуке о пословном простору ГО Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 83/2018), не могу стећи статус закупца, односно учествовати на јавном надметању.

3. Учесници у поступку јавног надметања ће бити дужни да уз пријаву положе депозит за учешће у лицитацији у висини 2 минималне закупнине у износу од 14.057,84 динара, који се уплаћује на благајни Управе Градске општине Младеновац, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, односно на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070, све док траје оглас, а најкасније 1 час пре почетка јавног надметања, уз обавезу подношења признанице о уплати на увид службеном лицу приликом учешћа у поступку јавног надметања, као и приликом враћања депозита учесницима који не буду одређени за закупце.

4. Пријаве за јавно надметање се подносе Комисији за пословни простор Градске општине Младеновац, на јединственом обрасцу ( који можете преузети код службеног лица у Услужном центру ГО Младеновац, у Ул. Краља Петра I бр. 175 или на сајту ГО Младеновац на адреси https://www.mladenovac.gov.rs/index.php/e-uprava/imovinsko-pravni-poslovi/zakup-poslovnog-prostora ) у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе Градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ", најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.

5. Пријава за јавно надметање обавезно садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, уз следеће доказе: решење Агенције за привредне регистре којим је извршен упис привредног друштва; односно радње; ПИБ; матични број; уговор са банком о отварању и вођењу пословног рачуна; лична карта оснивача;
- оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- доказ о уплати депозита и
- изјаву посносиоца пријаве да прихвата услове из огласа.

6. Физичка лица која нису регистрована за обављање одговарајуће делатности, дужна су да се изјавом коју прилажу уз пријаву за учешће, обавежу да ће у року од 3 дана од дана одржаног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, доставити доказ о поднетом захтеву надлежном органу за регистрацију, а да ће у наредном року од 30 дана доставити доказ о извршеној регистрацији за обављање одговарајуће делатности  у складу са огласом.

7. Учесник јавног надметања који је излицитирао највећи износ, односно који је понудио највећи износ закупнине у поступку прикупљања писмених понуда, дужан је да одмах након избора за најповољнијег понуђача, уплати на рачун закуподавца:

- договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и
- износ у висини 3 излицитиране месечне закупнине на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања и да најкасније у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави доказ о томе,
или
- да у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави меницу регистровану и оверену код Народне банке Србије на наведени износ од 3 излицитиране месечне закупнине.

Ако учесник који понуди највећи износ закупнине исти не уплати у предвиђеном року, односно одустане од понуде, губи право на стицање статуса закупца, као и уплаћени депозит, а поступак јавног надметања се понавља под истим условима у најкраћем року.

Учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, извршиће се повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

8. Благовременом ће се сматрати она пријава која буде достављена сат времена пре одржавања јавног надметања.

9. Сви заинтересовани учесници за јавно надметање, могу разгледати предметни пословни простор који се даје у закуп, и то сваког радног дана у времену од 7:30 часова до 15:30 часова.

Оглас за јавно надметање ће бити објављен истицањем на огласној табли ГО Младеновац и на сајту ГО Младеновац (средству јавног информисања).

Оглас ће бити отворен до 29.1.2019. године до 11:00 часова, сат времена пре почетка јавног надметања.

За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор Управе ГО Младеновац Јелени Милашиновић на број телефона: 011/8241-673.