logo

REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA

OBAVEŠTENjE GRAĐANIMA O

 POSTUPKU REGISTRACIJE STAMBENIH ZAJEDNICA

 

             Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) dana 31.12.2016.godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, i 88/2011), na osnovu koga je Gradska opština Mladenovac vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 162. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ” br. 33/97 31/01 i „Sl.glasnik RS“, br. 30/2010).

            Cilj novog Zakona je da poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama. Stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica, i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po prethodnom zakonskom rešenju, već u punom pravnom prometu. U tom smislu, potrebno je da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica, kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji. U cilju dobijanja što potpunijih informacija o zakonu, izboru upravnika, registraciji i funkcionisanju stambene zajednice, Gradska opština Mladenovac je pripremila Priručnik za registraciju stambenih zajednica, koji možete preuzeti ovde.

            Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

            Registar stambenih zajednica je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave.

            Registar vodi jedinica lokalne samouprave i organizuje rad registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.

          Napomena: Registraciju stambenih zajednice potrebno je izvršiti u roku od 6 meseci od od dana početka rada Registra.

 

A/ PODNOSILAC PRIJAVE

            Podnosilac prijave za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju i evidenciju promene ili brisanja drugih podataka o stambenoj zajednici i zgradi, može biti:

            1) lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice za podnošenje prijave u Registar, ukoliko prijavu ne podnosi izabrani upravnik stambene zajednice;

            2) upravnik stambene zajednice, izabran odlukom stambene zajednice;

            3) profesionalni upravnik, angažovan ugovorom između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja;

            4) profesionalni upravnik, imenovan rešenjem nadležne jedinice lokalne samouprave za poslove upravljanja u slučaju prinudne uprave.

            Upravnik (ili drugo ovlašćeno lice) dužan je da u roku od 15 dana od dana održavanja prve sednice skupštine stambene zajednice podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika ili da registruje pravila vlasnika u Registru stambenih zajednica. Ukoliko dođe do promene podataka koji su predmet registracije, upravnik je takođe dužan da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnese novu prijavu za promenu podataka.

B/ POSTUPAK REGISTRACIJE

 

 

            a) Prijava u Registar stambenih zajednica

 

            Postupak registracije pokreće se podnošenjem Prijave  Registru u papirnoj formi, bilo neposredno ili putem pošte .

             Elektronsko podnošenje prijava putem korisničke aplikacije biće moguće od januara 2018. godine.

             Obrazac REGISTRACIONE PRIJAVE možete preuzeti u sledećem formatu:

  • Microsoft Word dokument možete preuzeti ovde
  • PDF dokument možete preuzeti ovde

            Napomena: ukoliko se stambena zgrada sastoji od više ulaza, a stambena zajednica se formira za zgradu u celini ili za više ulaza, prilikom popunjavanja prijave o registraciji stambene zajednice, neophodno je popuniti i dodatak prijavi za svaki ulaz posebno. Dodatak obrasca prijave za registraciju, možete preuzeti ovde

            Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

            1) Zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice na kojoj je doneta odluka o izboru upravnika ili odluka o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku. Zapisnik se popunjava u dva primerka, od kojih se jedan primerak prilaže uz prijavu za registraciju, dok drugi ostaje stambenoj zajednici. Obrazac zapisnika možete preuzeti u sledećem formatu:

  • Microsoft Word dokument možete preuzeti ovde
  • PDF dokument možete preuzeti ovde

            2) ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;

            3) rešenje o imenovanju profesionalnog upravnika, ukoliko prijavu podnosi profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave;

            4)  dokaz o uplati lokalne  administrativne takse za registraciju upisa. Iznos takse 828,00 dinara., T.R. broj 840-742251843-73, broj modela 97, sa pozivom na broj 82-070. 

            5) Ukoliko je stambena zajednica donela akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u skladu sa Zakonom, uz prijavu za registraciju se prilaže ovaj akt i objavljuje se u Registru. Jedan od predloženih modela pravila vlasnika, možete pogledati ovde

            B) Promena podataka o stambenoj zajednici

            Uz Prijavu za registraciju promene podataka i dokumenata o stambenoj zajednici u zavisnosti od vrste promene prilažu se:

            1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o promeni poslovnog imena stambene zajednice u slučaju promene poslovnog imena stambene zajednice;

            2) zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju stambene zajednice, ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);

            3) akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;

            4) u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj), uz prijavu se prilaže i rešenje nadležnog organa o promeni adrese.

            5) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju promene.

            V) Promena podataka o upravniku/ profesionalnom upravniku

 

            Uz prijavu za registraciju promene podataka o upravniku, odnosno profesionalnom upravniku prilažu se:

            1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika ili odluka o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;

            2) ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;

            3) rešenje o imenovanju profesionalnog upravnika, ukoliko prijavu podnosi profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave;

            4) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju promene.

            G)  Brisanje podataka o stambenoj zajednici

 

            Uz prijavu za registraciju brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednici u zavisnosti od vrste brisanja prilažu se:

            1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o brisanju stambene zajednice u slučaju formiranja nove stambene zajednice na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice;

            2) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom;

            3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju brisanja.

            D) Prijava Rušenja zgrade

            Za registraciju brisanja podataka o stambenoj zajednici, u slučaju rušenja zgrade, uz prijavu se prilaže i rešenje nadležnog organa opštinske, odnosno gradske uprave koji je izdao rešenje o rušenju.

            NAPOMENA

            Uz prijavu u kojoj se navode podaci za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se i sledeća dokumentacija na osnovu koje se vrši evidentiranje podataka:

            1) potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;

            2) potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice.

Sve dodatne informacije u vezi sa registracijom stambenih zajednica, možete dobiti u Odeljenju za imovinsko – pravne i stambene poslove i poslovni prostor Uprave Gradske opštine Mladenovac, koje se nalazi u Mladenovcu, u Ul. Kralja Petra I br. 175 (Uslužni centar) ili na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

            KONTAKT OSOBE

            - Registrator Jelena Ivković, dipl. pravnik, tel. 011/8241-669,

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

            - Registrator Đorđe Kuzmanović, dipl. pravnik tel. 011/8241-672,

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

             ZAKONSKA REGULATIVA:

            - Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16)

            - Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br.49/17)

            - Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br.41/17)

            - Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade "Službeni glasnik RS", broj 101 od 10. novembra 2017.

          - Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Službeni glasnik RS”, broj 54/17)

 

 KORISNI LINKOVI:

Jedinstvena Evidencija registrovanih Stambenih Zajednica za GO Mladenovac
http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/

Baza profesionalnih upravnika
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

Za više informacija iz oblasti stanovanja, možete posetiti Portal Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
www.stanovanje.gov.rs

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.