logo

Odeljenje za društvene delatnosti

 Odeljenje za društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na:
-Praćenje stanja i staranje o održavanju (osim kapitalnog) dečijih vrtića uz saglasnost organizacione jedinice Gradske uprave u čijem delokrugu je vršenje navedenih poslova, osnovnih škola; vođenje evidencije i obaveštavanje predškolske ustanove, odnosno osnovnih škola koja ostvruju pripremni predškolski program o deci koja su stasala za pohađanje primpremnog predškolskog programa; vođenje evidencije i obaveštavanje škole i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole; utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti u saradnji sa obrazovno-vaspitnim ustanovama; organizovanje poslova koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole,kao i prevoz dece i učenika kada učenici pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika; praćenje broja upisane dece u prvi razred osnovne ili specijalne škole i praćenje redovnog pohađanja nastave u osnovnim školama i pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno ne pohađa pripremni predškolski program u skladu sa zakonom, pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja-staratelja čije dete ne pohađa, odnosno neredovno pohađa nastavu u skladu sa zakonom; pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći radu Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja; obezbeđivanje uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za opštinu; učešće u donošenju porgrama razvoja sporta na nivou opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada Beograda; obezbeđivanje uslova za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja od značaja za opštinu, obezbeđivanje uslova za realizaciju, odnosno finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta na području opštine i programa za finansiranje i sufinansiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata u javnoj svojini grada Beograda, koji se nalaze na području opštine; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i udruženja mladih i udruženja za mlade koja deluju na području opštine, prati i obazbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade; obavljanje poslova u vezi sa Strategijom i Akcionim planom politike za mlade gradske opštine;

-boračko-invalidsku zaštitu;

-izdavanje svih vrsta uverenja koja se odnose na preduzetnike koji su registrovani kod ovog odeljenja do 31. Decembra 2005. godine i vršenje poverenih poslova iz nadležnosti Agencije za privredne registre;

-učešće u donošenju Plana javnog zdravlja za područje opštine, kao i posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja; stručne, adminitrativne i tehničke poslove za potrebe Saveta za zdravlje opštine; obazbeđivanje zaštite prava pacijenata za zdravstvene usluge koje pruža Dom zdravlja čije je sedište na području opštine;

  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine. 

KONTAKT:

Načelnik: Dijana Lazić Vulinović
Uslužni centar, sprat,
tel. 8241-661
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.