logo

Odeljenje za investicije i infrastrukturu i poslove javnih nabavki

Odeljenje za investicije i infrastrukturu i poslove javnih nabavki, vrši poslove koji se odnose na:

-strateško planiranje, iniciranje, izradu i sprovođenje godišnjih programa odnosno projekata investicija značajnih za gradsku opštinu, koje utvrdi Veće gradske opštine; planiranje i praćenje realizacije budžeta za investicije; predlaganje prioriteta investicija kao i određivanje projektnih zadataka sa nosiocima; koordiniranje aktivnosti sa drugim odeljenjima i Većem gradske opštine; imovinsko pravne pripreme, planske dokumentacije i projektne dokumentacije; -

-koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi projektne dokumentacije sa subjektima ovlašćenim za izradu projektne i druge dokumentacije; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja investicija po fazama kada je gradska opština investitor; uspostavljanje baze podataka neophodne za sprovođenje investicija i investicionog marketinga; koordiniranje aktivnosti donatora(vladinog, kao i nevladinog sektora) i gradske opštine u realizaciji investicija; realizacije (upravljanje, priprema tenderske dokumentacije, nadzora i slično) investicija koje se finansiraju sredstvima budžeta; izradu strategija, realizaciju investicija u oblasti javnih mreža za distribuciju (vodovod, kanalizacija, toplovod, gas), koji se delom ili u celini finansiraju sredstvima budžeta; pripremanje nacrta predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština gradske opštine i izvršni organi gradske opštine; izradu finansijskih planova za upravu kao direktnog korisnika budžeta, a u sklopu investicija i investicionog održavanja; obezbeđivanje uslova za opremanje građevinskog zemljišta, odnosno obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina na teritoriji gradske opštine, čiji je investitor gradska opština; pribavljanje potrebnih akata od nadležnih organa radi izgradnje navedenih objekata; izradu programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta; izgradnju, rekonstukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje nekategorisanim putevima na svom području; održavanje i druge poslove na saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini, u skladu sa programima koji donosi nadležni organ opštine;

-staranje i obezbeđivanje sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade u skladu sa zakonom i aktima grada Beograda; obazbeđivanje dokumentacije za potrebe izgradnje, adaptacije i sanacije, kao i finansiranje investicionog održavanja i opremanja objekta na svom području koji su u javnoj svojini grada Beograda;

-obavlja poslove javnih nabavki koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki poproceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; izradu i podnošenje odgovarajućih izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima; pripremu i dostavljanje navedenih izveštaja u Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama;ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; organizovanje kontrole svih akata donetih u postupcima javnih nabavki;

-kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

Načelnik: Miodrag Ignjatović
Uslužni centar, sprat
tel. 8232-448

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.