logo

Oglasi, tenderi, konkursi i javne nabavke

Jавна набавка мале вредности - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају

 

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Ул. Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац 
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају.

Предмет јавне набавке: добра.

Предмет набавке је обликован у 3 партије:

Партија 1 - Куповина светлеће ротације за пољопривредне машине, 
Партија 2 - Куповина рефлектујућих прслука за учеснике у саобраћају
Партија 3 - Куповина заштитних кацига за бициклисте

Назив и ознака из општег речника набавке:

31518000 - светла за сигнализаци
35113440 - рефлектујући прслуци
18444112 - бициклистичке кациге

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

 Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.4/2015, за Партију број  _____», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 22.2.2016. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност учесника у саобраћају ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.  

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 22.2.2016. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

 Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

У Младеновцу,Број: 03.05.404-3/2016, 12.2.2016. године

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.