logo

Jавнa набавкa - реконструкцији водоводне мреже у улици Космајској

 

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 Предмет јавне набавке: извођење радова на реконструкцији водоводне мреже Ø160мм у улици Космајској у Младеновцу у 2016. години

Назив и ознака из општег речника набавке: 45232151- радови на обнови водоводне мреже 

 Врста поступка: отворен поступак уз примену чл. 131б, 131в и 131г Закона о јавним набавкама 

 Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

 Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност обавезних и додатних услова достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове. 

 Критеријум за избор најповољније понуде: "најнижа понуђена цена"

 Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.gov.rs и Порталу службених гласила РС

 Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за јавну набавку  радова –  „ Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже Ø160мм у улици Космајској у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр 2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ", најдаље до 6.6.2016. године  до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац - Комисија за јавну набавку. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца 

 Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда односно 6.6.2016. године са почетком у 10,30 часоваПоступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача

 Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења

Контакт: За ближе информације обратити се писменим путем на мејл: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2022.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.