logo

Aktuelnosti

Упутство - месне заједнице

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној  4. децембра 2015. године, на основу члана  86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 44/15 ), донео је

 

У П У Т С Т В О
О ФУНКЦИОНИСАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦI Како је прошло две године од престанка мандата свих савета месних заједница на територији ГО Младеновац, у овом периоду у пракси су се очекивано појавили  проблеми у функционисању савета, али свакако и поставило питање легалности одлука и правних радњи које савети и даље предузимају. На првом месту, до првих избора за чланове савета месних заједница, потребно је  омогућити контролу исправности тока новчаних средстава али и заштитити имовину општине којом савети располажу, с чим у вези је Привремени орган градске општине Младеновац доноси Упутство о функционисању савета месних заједница на територији градске општине Младеновац:

- у најкраћем временском периоду, након добијања решења Привременог органа о одређивању чланова савета месне заједнце, изабрати председника савета. О истом обавестити Службу за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац;

-извршити депоновање потписа председника савета код Управе за јавна плаћања (уколико исто лице већ нема депонован потпис). О истом обавестити Службу за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац;

- извршити записничку примопредају послова и примопредају печата савета са претходним председником савета (уколико исто лице већ није председник савета). О истом обавестити Службу за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац;

- све постојеће уговоре о закупу пословног простора и уговоре о давању у закуп пословног простора месне заједнице (са анексима уколико постоје) доставити Одељењу за имовинско правне послове и пословни простор Управе градске опшптине Младеновац и у сарадњи и консултацији овог одељења, евентуално извшити анексирање постојећих уговора;

-доставити потребе за наредну годину

-у складу са одобреним средствима у одлуци о буџету израдити финансијски план коришћења средстава на који треба да да сагласност надлежни орган

-рачуни (излазни или улазни) морају имати све потребне елементе у складу са Законом о ПДВ-у, ликвидиран и оверени  од  стране наручиоца-одговорног лица .Такође мора да постоји уредна пропратна документација (требовање,наруџбеница, документација у складу са законом о јавним набавкама,Одлуке Савета , уговори исл.)

-плаћање из средстава буџета се може одобрити по Захтеву за пренос средстава потписаног од стране одговорног лица уз приложену потребну документацију

-плаћање  из сопствених средстава се може одобрити само уколико постоји уредна документација (требовање,наруџбеница,рачун, документација у складу  са законом о јавним набавкама,Одлуке Савета , уговори и сл.)

-одговорна лица МЗ морају да се одазову на позив лица које им води књиговодство ради потписивања периодичних рачуна, завршних рачуна као и других образаца и извештаја у складу са законом (ПБН и ПДН)

-потребно да од 01.12. текуће године одговорна лица донесу потребне акте и организују попис имовине,основних средстава,обавеза и потраживања као и новчаних средстава са стањем на дан 31.12. текуће године.

-на крају сваког месеца контролисати потрошњу ел.енергије и воде како би упоредили стање са стањем на фактури за испоручену робу

-средства се не могу користити за давање донација и спонзорства

-пословни простор се мора издавати у складу са законом а уплата средстава мора бити на рачун јавних прихода

-свака промена се мора евидентирати у пословним књигама

-пословне књиге и друга документација се морају  чувати у складу са прописима .

II Привремени орган градске општине Младеновац, постављењем савета месних заједница, очекује остваривање  преко потребне комуникације истих са градском општином, што би у великој мери помогло непосреднијем и бржем решавању проблема који евидентно постоје у свим месним заједницама, али на првом месту поштовању законских одредби у раду савета. Такође, обавезна је претходна сарадња свих савета при предузимању радњи из своје надлежности, са надлежним одељењима и службама Управе градске општине Младеновац.


ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-39/1/2015, 4.12.2015. године

Председник   
Владан Глишић

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2021.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.